Privacy Policy

Voor elk bezoek aan oceandiva.eu, en elke overeenkomst die OCEAN DIVA B.V. resp. OCEAN DIVA GMBH sluit geldt dit privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op oceandiva.eu kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

OCEAN DIVA B.V. resp. OCEAN DIVA GMBH (hierna tezamen: “OD”) verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) de verwerking van uw aanvraag, (2) uitvoering van overeenkomsten met u, (3) relatiebeheer, (4) het doen van gerichte marketingacties, (5) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (6) het uitvoeren van analyses en (7) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

U wordt voor verwerking voor de genoemde doeleinden 3-6 om toestemming gevraagd.

Uw persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd door OD bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door OD NIET aan derden ter beschikking gesteld; OD gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening mag OD groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee mag OD persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Uw persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen OD, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en OD op enig moment gesloten overeenkomst kunt u per e-mail, push bericht of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail, push bericht, SMS of social mediakanalen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar info@oceandiva.eu

Cookies

OD maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken zoals web beacons en Javascript bibliotheken (hierna: cookies). Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website of platform informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel OD als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan oceandiva.eu niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Aan dit privacy- en cookiestatement is een overzicht gehecht waarin de gebruikte cookies op oceandiva.eu worden opgesomd, wie het cookie plaatst en het doel van het betreffende cookie. Op onze website (onder cookies & banners) vindt u meer informatie over de gebruikte cookies op oceandiva.eu.

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Google Tag Manager

OD gebruikt Google Tag Manager om specifieke content te isoleren en in een tag te plaatsen. Zo kunnen wij eenvoudig specifieke content afhankelijk maken van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming.

Wij gebruiken Google Tag Manager onder andere om te bepalen of een bepaald cookie mag worden geplaatst nadat de bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan wel om te bepalen welke content mag worden bewaard. Daarbij houden wij rekening of een bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven. Google Tag Manager helpt ons hierbij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het gebruik van Google Tag Manager nemen wij de waarborgen in acht zoals die door de Autoriteit Consument en Markt zijn gesteld.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u eveneens contact met ons op te nemen.